lizzycaplan-nylon-nov2016-5.jpg
lizzycaplan-nylon-nov2016-2.jpg
lizzycaplan-nylon-nov2016-4.jpg
lizzycaplan-nylon-nov2016-3.jpg
lizzycaplan-nylon-nov2016-6.jpg
lizzycaplan-nylon-nov2016-7.jpg

Lizzy Caplan: Nylon Nov 2016

Lizzy Caplan: Nylon Nov 2016

Olivia Malone / photog
Rachel Goodwin / makeup
Nikki Providence / hair
Sean Knight / styling
Chelsea King / nails